رای ساخت MDF از برون چوب و درون چوب کاج، راش و بلوط اروپا استفاده شد. مقاومت به پیوستگی قارچ طبق استاندارد ASTMD2017-81 در برابر دو قارچ پوسیدگی سفید، Gloeophyllum trabeum و Postia Placenta و یک قارچ پوسیدگی سفید، Trametes versicelor مورد آزمایش قرار گرفت.