شرکت سام آریا دومین کارخانه را در شهرک مصالح ساختمانی تبریز با نام پنجره سهند آذر شروع به تولید نموده و خط تولید شرکت پنجره سام آریا را مجموعه مدیران این شرکت در سال 1388 راه اندا زی نموده اند.