آجـر رســی از قدیمــی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن به ده هـزار سال پیش می رسد.با وجود گذشت قـرون متمــادی آجــر هــنوز مدرن است و یک ساخــتمان آجــری جزئی از طــبیعت و همــانند یک فــرش دســتبافت ترکـیب بدیعـــی از سلیقه های بی انتهای معماران هنرمند میباشد.لذا مــدیریت صــنایع تولیدی آجــرنمای قـزاقی سپند افتخار دارد با بهره گیری از امکـانات طبیعی و مواد مرغوب و استفــاده از ذوق و هــنر اساتید اصــیل ایرانی و تجــربه و ابتکــار استادکــاران فن توانســته است مجموعـهای از طرحهـای زیبا و ســنتی آجــر نمـا را در اشکال و ابعاد مختلف برای کاربرد های گوناگون در مهندسی ساختمــان تولید و ارائه نمــاید.