شرکت ایمن پایدار اسپادانا با بهره گیری از طراحان . مهندسان وصنعتگران و هنرمندان اصفهان و به پشتوانه تمدن وهنر اصیل ایران و دانشمندان و صاحبان فکر وتجربه اقدام به مطالعه و بررسی و تحقیق و سپس طراحی - تولــیـد و اجرای وسـایل و امکانات مورد نیـاز در فضاهای بازی تفریحی ، گردشگری و اقامتی نمـوده و دراین راستا تولید لوازم و مبلمان سنــگی فضای بیرونی ، ورودی و فضــای ساختمانها ، فرهنگسراها ، مجتمع های تجاری ، اداری ، علمی که هرکدام برگرفته از نیاز های فردی و اجتمـاعی با زمینــه های فرهنـگ ایــرانی واســلامی بوده و باعث جلب نظر و آرامش ساکـنین و مراجعه کنندگــان و استفاده کنندگان می باشد که بعضاً به بعضی از نمونه ها اشاره میشود.