شرکت یاکس از سال ۱۳۸۲ به یاری یزدان به پـا خاسته و فعالیت خـود را در زمینـه طراحی، تولید و اجرای کابینتآشپزخــانه و سرویسهــای بهداشتی و فضــاهای دکوراتیــو در سطحی تخصصــی و با دیــدی متفــاوت آغــاز نـمودهاست، همچنین با تدوین و پیروی از اصـول و خط مشی کارشناسانه، توانست طی این دوره زمانی گامهای موثـرتریرا در جهت اهداف بلنــد پایـه خـود بــردارد و ضمـن به جــا گذاشتن پیشینــه ای موفق، مسیــری همـوار و تکنیکیدر جهت نیـل به آینــده ای طلایــی ایجــاد نمایـد   YAKS Company set out in 2003 by the grace of God and has commenced its activityin designing, manufacturing and implementing Kitchen Cabinet and Bathroom Suiteand Decorative Rooms at a proficient level and through a different view. Moreover,by defining and following expert principles and instructions, it managed to take moreeffective steps toward its lofty goals and - besides leaving a successful backgroundbehind - pave a smooth and technical way toward achievement of a golden future.