در جهت توسعه این مجموعه در ارتباط با تولید انواع پیچ و مهره های صنعتی و ارائه خدمات و تولید محصولات با كیفیت، مطابق با استانداردهای بین المللی در راستای عزت و سربلندی كشور عزیزمان با بهره گیری از موارد ذیل است.
1- استفاده از دانش فنی و فن آوری های نو و بدیع در جهت تولید محصولات 
2- بكارگیری و پیاده سازی الگوی نظام مدیریت كیفیت بر پایه الزامات استاندارد ISO 9001-2005
3- راه اندازی واحد آزمایشگاهی و كنترل كیفیت QCتحت نظر مستقیم مدیریت شركت در جهت اجراء و كنترل دقیق محصولات تولیدی
4- نگاه جدی مدیریت به بحث آموزش و بازسازی مفاهیم و آموزه های مورد نیاز پرسنل شركت در جهت اجرای دقیق الزامات استاندارد و تولید با كیفیت برتر
5- بسترسازی در جهت راه اندازی واحد تحقیق و توسعه R&D در راستای دستیابی به روش های نوین تولید
6- ارتباط مستمر با مشتریان با هدف جمع آوری و دریافت نظرات و انتقادات و تحلیل و بررسی و رفع معایب محصولات تولیدی
7- سعی در بهره ور كردن مناسب فعالیت ها و ایجاد روحیه جمعی حول محور تولید با كیفیت بالا و قیمت مناسب در جهت ماندگاری شركت و رسیدن به توسعه مستمر و پایدار
8- در نهایت بكار بستن روش های نوین مدیریتی در راستای ایجاد بسترهای مناسب ارتقاء سطح معیشتی، رفاهی، امید و نشاط در كاركنان با هدف تولید با كیفیت مورد قبول مشتریان و رعایت استانداردهای بین المللی.