كارخانجات توليدي گروه توزين الكتريك در شهرك صنعتي امير كبير شهرستان كاشان مستقر بوده و با فضاي حدود 40 هزار مترمربع بزرگترين كارخانجات سيستم هاي توزين در سطح كشور ، منطقه و حتي برخي از كشورهاي اروپايي مي باشد.

با توجه به پتانسيل فني و مالي شركت و همچنين حضور موفق در پروژه هاي معظم كشور بر اساس قرارداد منعقده با سازمان بنادر و دريانوردي استان هرمزگان در سال 1386 ، عمليات توزين بزرگترين بندر خاورميانه (شهيد رجايي) به اين گروه واگذار گرديد.

نصب 42 دستگاه باسكول تمام بتن تمام الكترونيك در محوطه بندري تاكنون ، استقرار شبكه نرم افزاري متمركز و تجهيزات جانبي ديگر باعث شد كه سرعت انبوه عمليات توزين در اين بندر استراتژيك فوق العاد افزايش يافته و بسياري از مشكلات سنوات گذشته را رفع نمايد.

انجام پي در پي موفقيت آميز امور محوله در اين پروژه ملي ، تحسين مديران آن مجموعه را همواره بدنبال داشته است.