شرکت خیبر(سهامی خاص) در تاریخ 9/3/1363 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 52266 مورخ 9/3/1363 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (محل ثبت) تهران تحت نام شرکت خیبر به ثبت رسیده است.