یستم قالبهای مدولار هینزا برای سهولت در اجرای عملیات قالب بندی بتن و با رعایت کامل مسائل اقتصادی طراحی و تولید شده، بطوریکه استفاده از این قالبها صرفه جوئی قابل ملاحظه ای در بر خواهد داشت. قالبهای مدولار هینزا مشابه مدلهای اروپائی، از فریم فلزی و رویۀ تخته لایه ساخته شده و برای نصب آن اتصالات و لوازم مخصوصی ارائه و در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد. این کاتالوگ بمنظور آشنائی با نحوۀ نصب قالبهای مذکور و همچنین مقایسۀ قالبهای هینزا با سیستمهای فلزی قدیمی تهیه شده و توصیه میشود که قبل از خرید قالب و شروع به عملیات نصب، این کاتالوگ را مطالعه نمایند.
امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی، قالبهای مدولار را با استفاده از قاب فلزی و رویۀ از جنس تخته لایه تولید میکنند. پیمانکاران اجرای سازه های بتنی در کشورهای اروپائی و آمریکائی بطور کلی استفاده از قالبهای مدولار فلزی را کنار گذاشته اند و تنها قالبهای با رویۀ تخته لایه را برای کارهای بتنی مناسب میدانند. شرکت ابیانه با ارائۀ سیستم قالب بندی هینزا سعی نموده است محصولی مطابق با محصولات امروزی کشورهای صنعتی در اختیار پیمانکاران داخلی قرار دهد. استفاده از قالبهای مدولار هینزا در مقایسه با قالبهای مدولار تمام فلزی مزایای فراوانی را بهمراه خواهد داشت که در این بروشور بطور مختصر معرفی میکردد.
تخته لايه (plywood) بهترين مصالح برای قالب بندی بتن بشمار می رود. عمدۀ کارهای قالب بندی دركشورهای پیشرفته با تخته لایه انجام می شود، و تنها درصد کمی از عملیات قالب بندی را با قالبهای فلزی انجام میدهند. بطوریکه میتوان گفت استفاده از قالبهای فلزی تقریباً در دنیا منسوخ شده است. حتی کارخانه هائیکه به تولید قالبهای فلزی مشغول بودند، تولید این محصول را تعطیل نموده و قالبهای خود را با رویۀ تخته لایه (plywood) تولید میکنند. پرواضح است که منسوخ شدن استفاده از قالب فلزی در کشورهای پیشرفته، به علت کمبود مصالح فلزی در آن کشورها نیست، بلکه سهولت و کیفیت عملیات قالب بندی و همچنین صرفه جوئی اقتصادی قابل توجه موجب گردیده که عموم کارهای قالب بندی با تخته لایه (plywood) به انجام برسد و تنها برای موارد محدود و خاصی از قالبهای فلزی استفاده کنند.