جینیس شرکتی است با سازمانی پویا در خدمت مشتری.

پروژه ای است حقیقی به سوی آینده، به لطف پایه ریزیهای محکم گذشته.

جینیس در آینده به سرمایه گذاری روی این موارد می پردازد:

تحقیق و توسعه محصولات و فن آوری های جدید.
تولید داخلی فقط "ساخت ایتالیا".
تجهیزات برای آزمایش و کنترل تولید.
خدمات پس از فروش.
جینیس شرکتی است پویا که در آن افراد، مشتریان و همکاران، برای پروراندن ایده های بزگ خود با هم همکاری می کنند.

اصالت و ویژگی های ایتالیایی، توانایی بیان جزئیات و سنتها،موجب بهبود آخرین تکنولوژی های نشات گرفته از دانش های فنی و انسانی شده است.

هدف ما جلب رضایت شماست.

تحقیق و توسعه.

تجربه و شایستگی جینیس همراه با ساختارهای تکنولوژیکی آن و افراد در گروه رهبری، که به واسطه آنها جینیس نقش مهمی را ایفا می کند، عناصر ملموس و مشخص در بازاری هستند که اغلب مشخصه آن کیفیت کم در تولید و خدمات است.

سرمایه گذاری بر روی تحقیق و ابداع محصولات، نتایج مهمی را حاصل کرده که ما را به کسب تکنولوژی کمال گرا با هدف پیش بینی و درک درخواست های آینده مشترانمان برانگیخته است.