آفتاب گردان محصولي از شركت خورشيد شمال سپاهان مي باشد كه براي تابش آفتاب به داخل مجتمع هاي مسكوني و آپارتمانها كه با كمبود آفتاب مواجه هستند بكار مي رود. سيستم آفتاب گردان به گونه ايي طراحي شده است كه با حركت خورشيد آفتاب گردان نيز حركت مي نمايد به نحوي كه بطور ثابت در طول روز آفتاب را به محل تنظيم شده مي تاباند.