تعاونی فنی و مهندسی جندی شاپور

تعاونی فنی و مهندسی جندی شاپور یک شرکت در شهر تهران می باشد