بینا رایزن پارس

شرکت بینا رایزن پارس در بخش ارائه خدمات فنی و مهندسی از سال 1383 مشغول فعالیت بوده ودر ارتباط با فعالیتهای خود از وزارت صنایع - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار دارای تاییدیه می باشد