پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله یک شرکت در شهر تهران می باشد

      قرار گرفتن ایران در یکی از مناطق لرزه خیز جهان و احتمال وقوع زلزله‌های مخرب در همه نقاط کشور، شناخت سرشت لرزه‌ای ایران را از دیدگاه لرزه زمین ساختی و لرزه خیزی با اهمیت ساخته است. پژوهشکده زلزله شناسی با تاکید بر این مهم با هدف پژوهش، فناوری و آموزش در همه امور مربوط به زلزله شناسی با برنامه و وظایف زیر به منظور رفع نیازهای کشور تشکیل شده است:مطالعات و تحقیقات جامع تحلیلی، تجربی، صحرایی و دستگاهی با هدف شناخت بهتر و دقیقتر چشمه‌های لرزه‌ای(گسلها)، پوسته ایران زمین، لرزه خیزی، خطر زمین‌لرزه، پهنه بندی، تهیه انواع نقشه‌ها و تدوین کاتالوگ داده‌های زلزله ای؛ ایجاد، توسعه و بهبود شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن کشور و دیگر شبکه‌های لرزه نگاری و شتابنگاری برای فرابینی و شناخت بهتر و دقیقتر فعالیتهای لرزه ای ایران و منطقه؛  طراحی و ساخت تجهیزات ایستگاههای لرزه نگاری و اندازه گیریهای صحرایی؛ اطلاع رسانی دقیق و جامع فعالیت لرزه ای ایران و جهان؛ برگزاری دوره دکترا ژئوفیزیک با گرایش زلزله شناسی؛ ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در زمینه فعالیتهای پژوهشکده؛ همکاریهای پژوهشی و فناوری با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و سازمانهای ملی و بین‌المللی.در راستای نیل به اهداف فوق، پژوهشکده زلزله شناسی در قالب گروه‌های پژوهشی زیر سازماندهی شده اند. لرزه زمین ساخت زلزله شناسی زلزله شناسی مهندسی مرکز ملی پیش‌بینی زلزله وظایف کلان پژوهشکده عبارتند از: مطالعات و تحقیقات جامع تحلیلی، تجربی، صحرایی و دستگاهی با هدف شناخت بهتر و دقیقتر چشمه‌های لرزه‌ای (گسلها)، پوسته ایران‌زمین، لرزه‌خیزی، خطر زمین‌لرزه، پهنه‌بندی، تهیه انواع نقشه‌های مربوطه و تدوین کاتالوگ داده‌های زلزله ایجاد، توسعه و بهبود شبکه ملی لرزه‌نگاری باند پهن کشور و دیگر شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتابنگاری برای فرابینی و شناخت بهتر و دقیقتر فعالیتهای لرزه‌ای ایران و منطقه طراحی و ساخت تجهیزات ایستگاههای لرزه‌نگاری و تجهیزات اندازه‌گیری‌های صحرایی  برگزاری دوره دکترای ژئوفیزیک با گرایش زلزله‌شناسی اطلاع‌رسانی دقیق و جامع فعالیت لرزه‌ای ایران و جهان ارائه خدمات فنی و مشاوره ‌ای در زمینه فعالیتهای پژوهشکده همکاری پژوهشی و فناوری با مراکز تحقیقاتی و اموزش داخلی و سازمانهای ملی و بین‌المللی