شرکت پارس سامان توس داری دو بخش می باشد:

. بخش اموزش

دوره های بین المللی بازرسی جوش و ازمایشات غیر مخرب با مجوز اداره استاندارد ایران

اموزش دوره های جوشکاری با مجوز فنی و حرفه ای

بخش اجرائی:

1. بازرسی جوش ساختمانی و صنعتی با مجوز از مرکز صلاحیت ایران مطابق ایزو 17020

2.بازرسی فنی دیگخای بخار و مخازن تحت فشار با مجوز از مرکز ملی تائید صلاحیت  ایران مطابق ایزو 17020

3.بازرسی مخازن گاز مایع LPG با مجوز از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران  مطابق ایزو 17020