فهرست آزمایشگاههای فنی و کنترل کیفی
  • 5 مورد
زمین آزمازمین آزما

زمین آزما

زمین آزما یک شرکت در شهر تبریز می باشد

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- استان کرمانآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- استان کرمان

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- استان کرمان

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- استان کرمان یک شرکت در شهر کرمان ...

آزمایشگاه خشت آزماآزمایشگاه خشت آزما

آزمایشگاه خشت آزما

شناسایی ژئوتکنیکی- طراحی و اجرای پایدارسازی گود: نیلینگ- انکراژ- میکروپایل - کنترل ...

شرکت پارس سامان طوسشرکت پارس سامان طوس

شرکت پارس سامان طوس

شرکت پارس سامان طوس یک شرکت در شهر مشهد می باشد

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- سهامی خاصشرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- سهامی خاص

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- سهامی خاص

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- سهامی خاص یک شرکت در شهر ...