مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

اينك به جرات مي توان نشر كتاب را يكي از شاخص هاي توسعه يك مجموعه دانشگاهي و علمي دانست. در اين بين مركز نشر دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) با قدمتي حدود ۴۰سال در انتشار كتاب هاي فني - مهندسي، علوم پايه و مديريت صنايع افتخار اين را دارد كه تا كنون بیش از ۴۲۰ عنوان كتاب با تيراژي قريب به ۱۲۰۰۰۰۰ نسخه را چاپ و به جامعه علمي كشور تقديم كرده است