شركت شرق سازه كوير ؛ وابسته به گروه ساخت و ساز بیشمار (BC)، در سال 1380 با هدف پیمانکاری پایه گذاری شد و طی بیش از یک دهه سابقه اجرائی، 52 پروژه عمراني متعلق به بخشهاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي را به اجرا درآورده است که علاوه بر تأمین سرعت عمل مورد نظر متولیان پروژه، رضایت کیفی ذینفعان را فراهم نموده است.
سخت کوشی مداوم مدیران و کارکنان شرکت بر این بوده تا از طریق سرمایه گذاری در طرحهای جدید، افزایش توان مالی- فنی، نو آوری، بهبود مستمر روش ها و پیاده سازی الزامات HSE ، موقعیت ممتازی را در صنعت ساخت و ساز کسب نماید.