فرآیند OHT کارخانه Menz آلمان به میزان قابل توجهی با فرآیندهای متداول اصلاح حرارتی چوب ( فرآیند ترمو ) متفاوت است؛ روغن بعنوان عامل انتقال حرارت باعث کنترل بسیار دقیق و مطلوب درجه حرارت محیط واکنش درحین فرآیند می شود. علاوه بر آن، حرارت موثرتر، بیشتر و یکنواخت تری به چوب انتقال داده می شود و درعین حال، با حذف کامل اکسیژن از محیط واکنش، مقاومتهای چوب کاهش نمی یابد (برخلاف فرآیند ترمو). در نتیجه، اصلاح حرارتی چوب با کیفیتی بسیار بالاو بصورت ماندگار و یکنواخت در تمامی ضخامت چوب انجام شده و پایداری و ثبات ابعاد چوب و همچنین دوام چوب در برابر عوامل مخرب افزایش می یابد.