شرکت مهندسی رویین دژ میلاد بنا دارد تا سال 1395 به عنوان یک شرکت برتر در زمینه ارائه خدمات مهندسی ، طراحی و ساخت سازههاي فلزي توسط صنایع و سازمانهاي بزرگ کشور شناخته شود و اعتماد آنها به توانمنديهاي خود را به دست آورد.

هدف از تأسیس این شرکت، علاوه برساخت سازههاي گروه روئین دژ همچون ساخت برجها دوقلوي فاز دوم برج میلاد و ... تأمین خواستههاي مشتریان در چارچوب سیاستهاي کلان کشور است و مدیریت، اصول و مبانی زیر را همواره در کانون توجه خود قرار میدهد:

ایجاد محیطی مناسب براي توسعه منابع انسانی کارآمد

ارتباط متقابل با مشتریان

بهره گیري از نظام پیشنهادات در راستاي ارتقاء سطح کیفی محصولات و ایجاد انگیزش در کارکنان به منظور حداکثر استفاده از توانمندیها، خلاقیتها و نوآوريهاي آنها

جلب رضایت مشتري و ایجاد اعتماد متقابل

اهداف سیستم مدیریت کیفیت و دامنه کاربرد آنها

شرکت مهندسی رویین دژ میلاد با استقرار سیستم مدیریت کیفیت به دنبال اهداف ذیل است:

تعریف نقش، وظایف، مسئولیتها و اختیارات کارکنانی که نحوه فعالیت آنها برکیفیت خدمات شرکت موثر است.

ترویج و اشاعه فرهنگ پیشگیري از بروز عدم مطابقتها از طریق اعمال کنترلهاي موثر برفرآیندهاي کاري و شناسایی عدم مطابقتهاي بالقوه در زمان مناسب.

ایجاد یک روش منسجم و استاندارد براي تصمیم گیري درخصوص توسعه سیستم کیفی سازمان.