فهرست مراکز پژوهشی و تحقیقاتی صنعت ساخت
  • 7 مورد
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله یک شرکت در شهر ...

مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزلهمرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله

مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله

مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله یک شرکت در شهر تبریز می باشد

مرکز ملی مقاوم سازی ایرانمرکز ملی مقاوم سازی ایران

مرکز ملی مقاوم سازی ایران

مرکز ملی مقاوم سازی ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایرانکلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران

کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران

کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران یک شرکت در شهر ...

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یک شرکت در شهر تهران می ...

انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهرانانستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

نجام پروژه‌هاي علمي و تحقيقاتي، مشاوره‌اي، مديريتي و اجرايي و در راستاي ...

مرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوینمرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین