علیرضا رضوی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

 دکتری تخصصی - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

( دانشگاه علوم و تحقیقات تهران )

نظرات