حمید بادرستانی

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق ری

نظرات