اکبر حسن بگلو

مدیرعامل

سوابق اجرایی در صنعت برق


تکنسین مسئول طراحی و نظارت
رئیس برق شاهین دژ
مدیر برق میاندوآب
مدیریت توزیع برق شهید باکری
معاون مدیر عامل در توزیع برق ارومیه
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

نظرات