سعید بهادیوند چگینی

مدیرعامل

تحصیلات:
لیسانس برق قدرت، ارشد صنایع

نظرات