مدیریت بحران شهرداری تبریز

مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد