اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین یک سازمان دولتی می باشد