شهرداری مهریز

شهرداری مهریز یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر مهریز می باشد