شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد