شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

پیشتازی در سطح ملّی با هم افزایی به منظور نیل به خدمت گذاری مناسب ، مشفقانه و در شأن مشترکان فعلی و آینده و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه‌ی اهداف صنعت برق، هم راستا با برنامه‌های توسعه پایدار

 

 

 

 

ماموریت:

1. توزیع برق مطمئن و پایدار بـرای کلـیه مشترکـان و ذینفـعان

2. بهبود مستمر در ارائه خـدمات به مشتـرکان و ذینـفعـان خود

3. ارتـقای سطـح سلامـت نـظـام اداری

4. آموزش و بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کارکنان شـرکت ، بمنظور ارتقای سطح مسئولیت پذیری

5. بهبود وضعیت سلامت فنّی پرسنل و جامعه در قالب برنامه های خاص ایمنـی و زیسـت محـیطی

ارزش های کلیدی شرکت :

تامین بموقع خواسته های مشتریان و متقاضیان و ذی علاقه گان شرکت و کسب رضایتمندی آنها با توجه به قوانین و مقررات به عنوان رکن اساسی خدمت رسانی در این شرکت محسوب شده و تمامی مساعی این شرکت در این خواهد بود تا خدمات خود را منطبق با قوانین و استانداردهای تعیین شده نموده و در عین حال به شکل منصفانه و در شأن و شخصیت مشتریان خود محصول خود را عرضه بدارد .


برای ما بسیار با اهمیت است تا از تکنولوژی های روز عقب نمانده و متناسب با نیاز و شرائط کلی شرکت از امکانات ، سخت افزارها و نرم افزارهای جدید استفاده نموده و مجموعاً از آن به عنوان نگرشی جدید در خدمت رسانی نوین به کلیه مشتریان و متقاضیان خود تلقی می نماییم .


موضوعات جدید بخصوص در بخش کاهش خاموشی ها ، کاهش تلفات ، بهبود کیفی در خدمات رسانی ، افزایش ضریب بهره وری در شبکه ها و تجهیزات نیروی برق، مدیریت بهینه مصرف برق، ایمنی در حوزه برق اعم از داخلی و مردمی و نیز افزایش بهره وری کلیه منابع انسانی که می تواند این شرکت را در رسیدن به برنامه های خود موفق گرداند به عنوان موضوعات کلیدی تلقیمی شوند .