شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

تا قبل از سال ۱۳۰۷ از نيروي برق در سطح استان خبري نبود و تامين روشنايي از طريق سنتي و با استفاده از نفت و روغن صورت مي گرفت . در آن سال توسط مرحوم فلسفي و شركاء نخستين مولد ديزلي برق با قدرت ۱۵۰ كيلو وات در شهر گرگان نصب و راه اندازي شد . سپس در ساير شهرها با بهره برداري از واحدهاي مشابه تامين برق انجام مي شد كه تكافوي نياز مشتركين را در همه ساعات شبانه روز نمي نمود و بعضاً در پاره اي از ساعات به تامين برق مي پرداخت . در سالهاي دهه ۲۰ حضور بخش خصوصي در صنعت برق استان كم رنگ شد و رفته رفته شهرداري ها عهده دار توليد و توزيع برق در نقاط زير پوشش خود شدند . در سالهاي دهه ۳۰ كار نوسازي شبكه هاي برق با نصب مولدهاي پر قدرت تر صورت پذيرفت . اين وضع تا تشكيل وزارت آب و برق ادامه داشت و درسال ۱۳۴۳ دراجراي بند (هـ) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تاسيس وزارت آب و برق كه بعداً به وزارت نيرو تغيير نام داد ، اساسنامه شركتهاي برق منطقه اي به تصويب مجلس رسيده و جهت ارائه به هيئت دولت ابلاغ كه شركت برق منطقه اي مازندران و (گلستان ) از سال ۱۳۴۵ آغاز به كار نمود . با شكل گيري اين شركت ، تحويل گيري تدريجي برق شهرها از شهرداري ها و بخش خصوصي آغاز و تحولات چشمگيري در صنعت برق منطقه بوجود آمد . در سال ۱۳۴۶خط فشار قوي ۲۳۰ كيلو ولتي تهران – گرگان احداث و در سال ۱۳۴۷ پست ۶۳/۲۳۰ كيلو ولت گرگان نصب گرديد . در همين سال يك خط ۶۳ كيلو ولت از شهر گنبد در استان گلستان تا نوشهر در غرب مازندران به طول ۳۷۰ كيلومتر و در مسيرهاي شهرهاي بين راه ايجاد و در همه اين شهرها پست هاي ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ كيلو ولتي احداث شد و برق همه آنها تامين گرديد .از سال ۱۳۴۶ برق مازندران و گلستان به شبكه سراسري پيوست. از آنجا كه شرايط اقليمي ايجاب مي نمود برق رساني به روستاهاي محدوده استان گلستان آسان تر و زودتر از ساير نقاط كشور انجام گرفت و اين به خاطر نزديكي و پيوستگي مناطق به يكديگر بود . در سال ۱۳۴۹ با احداث ۳۰۰۰ متر شبكه توزيع و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۵۰ كيلو ولت آمپر روستاي اوزينه در شهرستان گرگان و درسال بعد با احداث ۶۳۵۰ متر شبكه توزيع نيرو و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۱۶۰ كيلو ولت آمپر روستاي ولاغوز واقع در شهرستان كردكوي برقدار گرديدند . تعداد آباديهاي برقدار استان در سال ۵۷ به ۳۱۶ و در سال تاسيس شركت (۱۳۷۶) به ۸۹۶ روستا رسيد . از سال ۱۳۷۱ در راستاي سياست گذاريهاي جديد دولت مبني بر كوچك كردن حجم دولت و برونسپاري و خصوصي سازي قسمتي از فعاليتهاي دولتي ، شركتهاي توزيع نيرو به وجود آمدند . شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در راستاي اهداف وزارت نيرو و پس از تاسيس اين استان در تاريخ ۲۶/۹/۷۶ از شركت توزيع برق مازندران منفك گرديده و از ۱/۱/۷۷ به صورت رسمي آغاز به كار نموده و تا كنون مسئوليت سرويس دهي و خدمات رساني به متقاضيان و مشتركين برق استان و بهره برداري از تاسيسات و شبكه هاي توزيع موجود و توسعه و بهينه سازي آنها را به عهده دارد