شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

تاریخچه تشکیل شرکت توزیع
در راستاي اهداف برنامه اول اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران ، بخش توزيع انرژي برق از شركتهاي برق منطقه اي منتزع و با نام شركتهاي توزيع برق به صورت شركتهاي غير دولتي تشكيل گرديدند.در همين رابطه شركت توزيع نيروي برق استان مازندران درمهر ماه 1371 با محدوده جغرافيايي شرقي ترين نقطه شهرستان كلاله تا غربي ترين نقطه شهرستان تنكابن با چهارده شهرستان شروع بكار نمود .تا پايان سال 1376 بدليل تقسيمات جديد كشوري و افزايش شهرستانهاي استان ، حوزه فعاليت شركت توزيع نييروي برق استان مازندران به بيست و دو شهرستان افزايش يافت .


با ايجاد استان گلستان ، از تاريخ 1/1/1377محدوده شهرستانهاي استان گلستان با نام شركت توزيع نيروي برق گلستان از شركت توزيع نيروي برق استان مازندران تفكيك گرديده و حوزه فعاليت شركت توزيع نيروي برق استان مازندران به پانزده شهرستان محدود شد.با تشكيل شركت توزيع نيروي بـرق غرب مازندران در آبان  1377 ، در حال حاضر محدوده  فعاليت شركت توزيع  نيروي برق استان  مازندران از غرب به شرق شامل شهرستانهاي آمل ، بابل ،‌بابلسر،  فریدونکنار،سیمرغ ،جويبار ، قائمشهر ،‌سوادكوه ،سوادکوه شمالی، ساري ، میاندرود،نكاء‌ ، بهشهر و گلوگاه  مي باشد.