با اذعان به اينكه صنعت برق در كرمان قدمتي 72 ساله دارد ،تشكيل شركت برق در اين منطقه به سال 1344باز مي گردد كه با كوچك و متمركز شدن فعاليتهاي آن طي چهار مرحله ، به شركت برق منطقه اي كرمان معطوف گرديد. ابتدادر سال 1344 برق منطقه اي جنوبشرق با منطقه عملياتي به وسعت 5/26 % خاك ايران و شامل كرمان ، سيستان وبلوچستان ، بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان تاسيس گرديد كه اين محدوده با انتزاع استان هرمزگان در سال 1351از شركت برق منطقه اي جنوبشرق به استانهاي كرمان و سيستان و بلوچستان منتهي گرديد.

 با تشكيل شركت آب و برق كرمان در سال 1355 فعاليتهاي آب و برق استانهاي كرمان و سيستان و بلوچستان در حوزه كاري اين شركت قرار گرفت تا اينكه در سال 1359 شركت آب منطقه اي كرمان و در سال 1360 شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان تاسيس و بدين ترتيب از سال 1360 به بعد اهم فعاليتهاي شركت برق منطقه اي كرمان در صنعت برق استان كرمان بود. ذيلا مقايسه اي خواهيم داشت از تاسيسات احداث شده و فعاليتهاي انجام گرفته در مقاطع مختلف:همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 تاسيسات احداث شده عبارت بودند از : 1347 كيلومتر شبكه فشار ضعيف ، 1445 كيلومتر شبكه فشار متوسط ، 1011 دستگاه ترانسفورماتور كه نياز برق 107695 مشترك و 173 روستا را با پيك بار 59 مگا وات تامين مي كردند كه اين آمار در ابتداي برنامه اول جمهوري اسلامي به 6421 كيلومتر شبكه فشار ضعيف ، 8446 كيلو متر شبكه فشار متوسط ، 6466 دستگاه ترانسفورماتور توزيع ، 345 هزار مشترك و 1769 روستا با پيك بار 363 مگاوات رسيده بود و اكنون بااستعانت از الطاف خداوند منان وتلاش كاركنان درشركتهاي وابسته وحوزه ستادي در راستاي خدمت به مشتركين ومردم شريف استان كرمان با توسعه وگسترش ارتباطات فرامنطقه اي واحداث شبكه هاي لازم گامهاي موثر ديگري برداشته شده بطوريكه تا پايان سال 1382تعداد كل مشتركين برق به577 مشترك بالغ گرديد وهمگام با سياستهاي وزارت نيرو در امر برقرساني به روستاها با برقدار شدن 109 روستا شمار روستاهاي برقداردر منطقه به 3103 روستا رسيد واميد مي رود در آينده اي نه چندان دور شاهد برقدار شدن كليه روستاها باشيم در بخش توزيع وشبكه هاي شهري وروستائي در پايان سال 82 شبكه فشار ضعيف به 11645 كيلومتر و شبكه فشار متوسط به 17425 كيلومتربا 16042 دستگاه پست ترانسفورماتور توزيع رسيد ودر بخش انتقال وفوق توزيع يك ايستگاه پست 400 كيلو ولت ، 10 ايستگاه پست 230 كيلو ولت ، 50 ايستگاه پست 132 كيلو ولت و 9 ايستگاه پست 63 كيلوولت تا پايان سال82 موجود مي باشد.