درسال 1315 شركت روشنايي بندرعباس تأسيس و اولين مولد برق ديزلي به قدرت 218 اسب بخار راه اندازي گرديد و سپس مولدهاي ديگري در سالهاي 1328 ، 1332 و 1334 به نيروگاه محلي بندرعباس اضافه و درنتيجه مجموع ظرفيت نيروگاه به 2377 كيلووات رسيد . درسال 1345 مسئوليت برق استان به عهده شركت آب و برق جنوب شرق واگذار و درهمين زمان ساختمانها و شبكه هاي موردنياز احداث گرديد و ظرفيت نيروگاههاي ديزلي تاسطح 17000 كيلووات افزايش يافت ، درسال 1351 مديريت برق بندرعباس از شركت آب و برق جنوب شرق جدا و به شركت آب و برق استان ساحلي با وظايف گسترده تر واگذار گرديد.

تامين برق منطقه تا پيروزي انقلاب اسلامي با استفاده از نيروگاههاي ديزلي و نيروگاه گازي بندرعباس باظرفيت 25*4 مگاوات كه درسال 1355 در حوالي بندرعباس توسط شركت توانير نصب گرديده بود انجام مي شد. تا اينكه درسال 1359 اولين واحد بخار از چهار واحد بخار نيروگاه بندرعباس كه هريك 320 مگاوات قدرت اسمي داشتند به بهره برداري رسيد . و سرانجام درسال 1360 شركت برق منطقه اي هرمزگان از شركت آب و برق استان ساحلي جدا و به صورت مستقل فعاليت خود را آغاز نمود . كه حوزه عملكرد آن محدوده استان هرمزگان تعيين گرديد و بعدها جزيره كيش از محدوده اين شركت جدا و تحت مديريت شركت آب و برق كيش قرار گرفت .