شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

بر اساس اساسنامه شرکت وظایف  ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهری و تاسيسات مرتبط با جمع آوری ، انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره برداری از تاسيسات تامين و تقسيم و توزيع آب شهری و تاسيسات مربوط با جمع آوری ، انتقال و تصفيه فاضلاب بشرح زير ، بعهده شرکت خواهد بود.

الف : بهره برداری از تاسيسات مرتبط با تامين و توزيع آب شهری بعد از آبگير ، نظير تصفيه خانه ها ، ايستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ، منابع ، چاهها ، سيستمهای کنترل ، و شبکه های توزيع .

ب : بهره برداری از شبکه های جمع اوری و انتقال فاضلاب ، تصفيه خانه ها و ايستگاههای پمپاژ مربوط

ج: اجرای شبکه های مربوط به توزيع آب شهری .

د : اجرای طرحهای جمع آوری ، انتقال و تصفيه فاضلاب

ه : اجرای طرحهای تامين و انتقال آب با توجه به تبصره (3) ماده(1) قانون فوق .

ر: سرمايه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهائی که با اهداف و وظايف شرکت مربوط باشند بمنظور ارتقاء کيفی و کمی فعاليتهای شرکت.

ز : انجام امور تحقيقاتی آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ريزی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور.

ح : تشکيل شرکتهای جديد بر اساس تبصره (2) ماده (1) قانون فوق .