شرکت آب و فاضلاب استان قم (سهامی خاص) در تاریخ 11/3/71 تحت شماره 1020 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان قم به ثبت رسیده و در تاریخ 8/5/71 با انتقال اموال و داراییها و تاسیسات آب شهری و تعداد 114.425 مشترک آب از دستگاههای قبلی در چهارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز بکار نمود. شرکت براساس دستورالعمل تجدید ارزیابی دارائیها به شماره 800،58997،72 مورخ 30/9/72 در پایان سال 72 به تاریخ سال 71 اقدام به ارزیابی انتقالی کلاً به مبلغ 110.076.783.223 ریال و بدهی انتقالی (حق انشعاب انتقالی با نرخ میانگین 45000 ریال) به مبلغ 51.491.250.000 ریال نموده است که مازاد تحت عنوان سرمایه اهدایی منعکس است. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری در موسسات و انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیتهای مرتبط می باشد. اجرای طرح های تأمین و انتقال آب برحسب مورد و موافقت وزارت نیرو خواهد بود. بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب انحصاراً در اختیار این شرکتها می باشد و توسط هیئت مدیره منتخب مجامع عمومی اداره می شود.

تعداد شهرهای در قلمرو فعالیت های شرکت از تاریخ تاسیس تا تاریخ 23/1/79 یک شهر  ( شهر قم )و شامل 472،166 مشترک آب و فاضلاب بوده است.  در تاریخ مذکور براساس صورتجلسه تغییر و تحول فیمابین شرکت و شورای اسلامی شهر و شهرداری،  شهر جعفریه با تعداد 1200 مشترک آب به قلمرو شرکت اضافه شد، در اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392  مابقی شهرهای استان ( شامل شهرهای کهک، دستجرد، سلفجگان و قنوات) تحت پوشش این شرکت قرار گرفت و در حال حاضر، شرکت بالغ بر 301,000 مشترک آب و فاضلاب داشته و در قالب یک مدیریت واحد اداره می شود.