شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران در تاریخ ۱۵/۱۲/۷۰ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۳۱۱ مورخ ۱/۲/۷۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان ساری – استان مازندران به ثبت رسیده است

فعالیت اصلی شرکت مطابق ماده (۲) اساسنامه شرکت می باشد

ماده (۲) : موضوع و هدف شرکت : ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب ، همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود

الف : بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب شهری بعد از آبگیری ، نظیر تصفیه خانه ها ، ایستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ، منابع چاهها ، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع

ب : بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، تصفیه خانه از ایستگاههای پمپاژ مربوطه

ج : اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب شهری

د : اجرای طرحهای جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب

ه . اجرای طرحهای تامین و انتقال آب با توجه به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱ ) قانون فوق

و : سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد بمنظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت

ز : انجام امور تحقیقاتی ، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ح : تشکیل شرکتهای جدید بر اساس تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱ ) قانون فوق