شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

برخورداري از آب آشاميدني سالم و بهداشتي براي هر انساني از حقوق مسلم و به عنوان ضروريترين نياز آنان به شمار مي رود در اين خصوص اقدامات چشمگيري بعد از انقلاب اسلامي به عمل آمده است ولي کافي و وافي نبوده است . علاوه بر آن ادامه بهره برداري و حفاظت از سرمايه گذاري بعمل آمده و استفاده بهينه از پروژه ها همواره با مشکل ملموس مواجه بوده است به همين منظور و ساير ضرورتهاي انکار ناپذير قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب روستائي مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در سال 1374 به تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و اساسنامه شرکت نيز در سال 1376 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيد . بر اساس ماده 1 قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي از تاريخ تصويب اين قانون به وزارت جهاد سازندگي سابق اجازه داده شد به منظور نگهداري بهره برداري ، توسعه و بازساري ، مرمت وايجاد تأسيسات مربوط به تأمين آب آشاميدني روستاها اعم از تصفيه خانه ، خطوط انتقال ، مخازن ، سيستم هاي کنترل و دفع بهداشتي فاضلاب ، شرکتي در هر استان تشکيل دهد اين شرکتها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتي و اين قانون اداره خواهد شد . همچنين در راستاي ماده 1 و بند(5 ) ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مکلف گرديد تا در جهت اصلاح نظام اداري ، کاهش تصديهاي دولت و حذف وظايف موازي ، تدابير لازم را اتخاذ نمايد در اين راستا لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي و تشکيل وزارت جهاد کشاورزي در سال 1379 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد که شرکتهاي فوق الذکر به وزارت جهاد کشاورزي وابسته گرديدند از آنجائي که درماده 2 قانون مذکور انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و جهاد کشاورزي با تصويب هيئت وزيران پيش بيني گرديده بود لذا در تاريخ 25/4/1381 رأي مصوب شماره 18796/ت 525638 محترم هيئت وزيران کليه وظايف و اختيارات نيروي انساني امکانات تمهيدات و اعتبارات مربوط به شرکت هاي آب و فاضلاب روستائي از وزارت جهاد کشاورزي منتزع و به وزارت نيرو منتقل گرديد . در همين راستا با تصويب اساسنامه جديد مصوبه هيئت وزيران شركت هاي آب و فاضلاب روستايي درزمينه آب عهده دار وظايف ذيل مي باشد : 1- مطالعه و ايجاد تاسيسات مربوط به تامين و انتقال و توزيع آب آشاميدني 2- مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي (اعم از جمع آوري – انتقال و تصفيه) 3- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني روستاها نظير چاهها ، آبگيرها و تصفيه خانه ها ، مخازن ، ايستگاههاي انتقال ، سيستمهاي كنترل و شبكه توزيع 4-نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي احداث شده 5- مرمت و بازسازي– توسعه شبكه ها و تاسيسات آب آشاميدني – تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي و حفاظت از آنها 6-تامين آب آشاميدني در شبكه هاي روستايي براساس استانداردهاي مصوب