شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

هيأت وزيران درجلسه مورخ7/12/1381بنا به پيشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نيرو وبه استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي  جمهوري اسلامي  ايران ـ  مصوب 1379 ـ اساسنامه شركتهاي سهامي آب وفاضلاب روستايي استان را به شرح زير تصويب نمود:
"اساسنامه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی قم"
فصل اول: کلیات و سرمایه
      
ماده 1ـ نام شركت ، شركت سهامي آب وفاضلاب روستاي استان قم است كه دراين اساسنامه شركت ناميده ميشود.                                                                                                                                
ماده 2ـ هدف شركت ايجاد، توسعه، نگهداري، بهره برداري، بازسازي ومرمت تاسيسات مربوط به تامين انتقال ، تقسيم وتوزيع آب شرب وبهداشتي،‌جمع آوري وانتقال ودفع بهداشتي فاضلاب روستاها مي باشد.     
ماده3 ـ مركز اصلي شركت ، شهرمركز استان قم خواهد بود.                                                            
ماده4ـ نوع شركت ، سهامي (خاص) است واز هرلحاظ استقلال مالي داشته ومشمول ضوابط ومقررات مصرح درقوانين ذيربط بوده وطيق اصول بازرگاني ومقررات اساسنامه وآيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي خود اداره ميشود.                                                                                                                           
ماده5ـ مدت شركت نامحدود است.
ماده 6ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ چهلو سه ميليارد (43000000000)ريال كه به چهل و سه هزار سهم يك ميليون (1000000) ريالي منقسم گرديده است وتماما“ متعلق به شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور مي باشد.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفا“ با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خـــواهد شد. 

فصل دوم: موضوع و زمینه فعالیت شرکت

 ماده7ـ براي نيل به اهداف مندرج دراين اساسنامه، شركت با رعايت مقررات وقوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد:                                                                                                                    
1ـ مطالعه واجراي طرحهاي ايجاد وتوسعه تاسيسات مربوط به تامين، انتقال وتوزيع آب آشاميدني وبهداشتي روستاها.                                                                                                                                       
2ـ مطالعه واجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها(اعم از جمع آوري، انتقال وتصفيه).
3ـ نگهداري وبهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني وبهداشتي روستاها نظير چاهها، آبگير،‌تصفيه خانه ها، مخازن، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال، سيستمهاي كنترل وشبكه هاي توزيع.                            
4ـ نگهداري وبهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال، شبكه جمع آوري وتصفيه خانه.                                                                                                                 
5ـ مرمت ، بازسازي وتوسعه شبكه ها وتاسيسات آب آشاميدني وتاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي وحفاظت از حريم آنها.                                                                                                       
6ـ تامين آب آشاميدني درشبكه هاي روستايي براساس استانداردهاي مصوب ودرچارچوب برنامه ها ومصوبات وزارت نيرو.                                                                                                                    
7ـ بهره برداري واداره تاسيسات مرتبط با وظايف كه دراختيارشركت گذارده ميشود.
8ـ اخذ هرگونه وام وتسهيلات مالي از منابع داخلي وخارجي ، عرضه اوراق مشاركت داخلي وپيش فروش انشعاب وساير روشهاي تامين منابع مالي بااخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط.                                        
9ـ خريد خدمات از بخش غير دولتي براي انجام امور مطالعاتي، اجرايي، بهره برداري ونگهداري تاسيسات آب وفاضلاب روستايي وخدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري وارتقاي سطح خدمات.                                                                                                                                       
10ـ  انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غير دولتي درامورآب وفاضلاب روستايي .
11ـ همكاري واشتراك مساعي با موسسات ذي ربط درپژوهش وبررسي به منظور توسعه علمي، فني واقتصادي درامور مربوط با اهداف ووظايف شركت.
12ـ انجام هرگونه عمليات ومعاملات كه براي مقاصد شركت ضروري ومرتبط بوده وبه صرفه وصلاح شركت باشد.
تبصره ـ شركت مجاز به ايجادشركت يا سرمايه گذاري درساير شركتها نمي باشد.

فصل سوم: ارکان شرکت
 ماده8ـ اركان شركت به شرح زير مي باشد:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيأت مديره ومديرعامل
3ـ بازرس وحسابرس
 الف ـ مجمع عمومي
 ماده9ـ نمايندگي سهام درمجامع عمومي شركت با اعضاي هيأت مديره شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور ورياست آن به عهده رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور مي باشد:
ماده10ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1- مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع ورسيدگي به گزارش هيأت مديره وبازرس وحسابرس شركت واتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي وساير موضوعاتي كه دردستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي وبرنامه ها وخط مشي آتي شركت وساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع ويا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع يا رئيس هيأت مديره ويا بازرس وحسابرس با ذكر علت درهرزمان به دعوت رئيس مجمع مي تواند تشكيل شود.
ماده 12ـ مجمع عمومي عادي ومجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت وتصميمات درمجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء  ودرمجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع  اعم ار عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ ومحل تشكيل ودستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرارداد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.                                                                                                                                  
ماده 13ـ‌ وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي وبرنامه هاي عمليات آتي شركت.
2ـ رسيدگي واظهار نظر واتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه وصورتهاي مالي وبودجه شركت.
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسيم سود ويژه شركت.
4ـ انتخاب يا عزل رئيس واعضاي هيأت مديره وبازرس وحسابرس شركت.
5ـ تعيين حقوق ومزايا وپاداش اعضاي هيأت مديره.
6ـ تعيين حق الزحمه بازرس وحسابرس شركت.
7ـ تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي واموال شركت با رعايت مقررات مربوط.
8ـ بررسي وتاييد بهاي تمام شده آب مصرفي وخدمات جمع آوري ودفع بهداشتي فاضلاب وبرقراري انشعاب براساس گزارش بازرس قانوني وارايه آن به وزارت نيرو.                                                          
9ـ بررسي وتاييد نرخ وآبونمان آب مصرفي وكارمزد وآبونمان جمع آوري ودفع فاضـلاب روستاهـــا وهزينه هاي برقراري انشعاب با درنظر گرفتن بهاي تمام شده وارايه آن به وزارت نيرو براي طي مراحل تصويب وابلاغ تعرفه هاي مربوط.                                                                                                      
تبصره: چنانچه تعرفه هاي مصوب كمتر از بهاي تمام شده باشد، جبران ما به التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصويب كننده پيش بيني خواهد شد.                                                                                       
10ـ تصويب آيين نامه استخدامي شركت درچارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور وساير مقررات مربوط.                                                                            
11ـ بررسي وتصويب ساختار كلان شركت وتعيين سقف پستهاي مورد نياز وبرنامه هاي جذب وتعديل نيروي انساني.                                                                                                                                
12ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره درمورد صلح وسازش در دعاوي وارجاع امر به داوري وتعيين داور وهمچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط.                                                             
13ـ تعيين روزنامه كثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.
14ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين ومقررات ومفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است ومواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.                              
ماده 14ـ  وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.
2ـ بررسي واتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت درچارچوب قانون وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.                                                                                                             
3ـ بررسي واتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين ومقررات مربوط وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.                                                                                                                                
 ب ـ هيأت مدير ومديرعامل
 ماده 15ـ هيأت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر درتخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند.                                
اعضاي هيأت مديره مي بايد به صورت تمام وقت درشركت ويا شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور ويا يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور اشتغال داشته باشند. اعضاي هيأت مديره براي مدت دوسال انتخاب مي شوند وپس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده درسمت خود باقي خواهند بود وانتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.                                                                                                                           
ماده16ـ مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأت مديره انتخاب كند كه درصورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هريك از اعضاي اصلي هيأت مديره (به تشخيص رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصي غير ممكن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهدشد.                                                                                                                       
تبصره: عضو علي البدل هيأت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود.
ماده17ـ جلسات هيأت مديره باحضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد وتصميمات با اكثــريت آراي موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده18ـ جلسات هيأت مديره حداقل هرماه يكبار وبه طور منظم درمحل شركت تشكيل ودستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيأت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد.                                  
درموارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيأت مديره الزامي نخواهد بود.
ماده19ـ هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأت مديره درآن با درج نظر مخالفين ثبت وبه امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ وپيگيري مصوبات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره مي باشد.                                                                                                                            
ماده20ـ هيأت مديره براي انجام هرگونه عمليات ومعاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده واتخاذ تصميم درباره آنها صريحا“ درصلاحيت مجمع عمومي قرارنگرفته باشد با رعايت قوانين ومقررات داراي اختيارات كامل است. هيأت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد:                         
1ـ پيشنهاد خط مشي وبرنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي.
2ـ تاييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري وتوسعه تاسيسات.
3ـ رسيدگي وتاييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه وصـورتهاي مــالي شركت وارايه آن به  مجــمع عمومي .
4ـ تاييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي، اموال واستخدامي شركت وارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
5ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي وبازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين ومقررات ومفاد اين اساسنامه.                                                                         
6ـ تصويب اخذ وام واعتبار به پيشنهاد مديرعامل ودرقالب مـصوبات مجــمع عمـــومي با رعايت قوانيـــن ومقررات.
7ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات وفعاليتهاي شركت.
8ـ بررسي وپيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي.
9ـ بررسي وپيشنهاد ساختار كلان شركت وبرنامه جذب وتعديل نيروهاي انساني به مجمع عمومي.
10ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت درچارچوب تشكيلات كلان وسقف پستهاي سازماني شركت واعـلام به مجمع عمومي.
11ـ هيأت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت وگزارش هيأت مديره را درمهلت مقرر قانوني براي شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور وهمچنين به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس وحسابرس شركت ارسال نمايد.                                                                                                       
12ـ بررسي وپيشنهاد صلح وسازش دردعاوي وارجاع به داوري وتعيين داور وهمچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط.
13ـ انتخاب مديرعامل وپيشنهاد وي به رئيس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم.
14ـ بررسي وتصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت.
15ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول وپيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي.
16ـ هيأت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده21ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دوسال از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب وبا حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب ميشود. مديرعامل درحدود قوانين ومقررات اين اساسنامه مسئول اداره كليه امورشركت مي باشد.                                       
مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف واختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.                                                                                                                                
ماده22ـ وظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد:
1ـ اجراي مصوبات وتصميمات هيأت مديره ومجمع عمومي.
2ـ تهيه، تنظيم وپيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي وبودجه سالانه شركت به هيأت مديره.
3ـ پيش بيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني، تحقيقاتي، تداركاتي وآموزشي دربودجه شركت.
4ـ تهيه وتنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت وارايه آن به هيأت مديره.
5ـ تعيين روشهاي اجرايي درچارچوب مقررات وآيين نامه هاي وابلاغ به واحدهاي ذي ربط.
6ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي شركت به هيأت مديره.
7ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأت مديره درچارچوب مصوبات مجمع عمومي.
8ـ نظارت برحسن اجراي آيين نامه هاي شركت وانجام اقدامات لازم براي حسن اداره امورشركت درحدود قوانين ومقررات مربوط.
9ـ اتخاذ تصميم واقدام نسبت به كليه امور وعمليات شركت به استثـناي آنچه از وظايف مجــمع عمـــومي وهيأت مديره است.
10ـ عزل ونصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق ودستمزد ، پاداش،‌ترفيع وتنبيه آنها بر اساس مقـررات وآيين نامه هاي مصوب.
ماده23ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت دركليه مراجع اداري وقضايي بوده وبراي دفاع از حقوق شركت وتعقيب دعاوي وطرح آن اعم از كيفري وحقوقي حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات وپس از اخذ نظر هبأت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.                                  
ماده24ـ كليه چكها واسناد واوراق مالي وتعهدات وقراردادها مي بايد به امضاي مديرعامل (يانماينده وي) ويكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره (يانماينده منتخب هيأت مديره) برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه برامضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب ويا نماينده وي نيز خواهد رسيد.                                                                     
ماده25ـ درصورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ ومعتبر بوده وقدرت اجرايي خواهد داشت.
 ج ـ بازرس وحسابرس
 ماده26ـ شركت داراي بازرس وحسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين ومقررات وتصويب مجمع عمـومي براي مدت يكسال انتخاب خواهدشد.
تبصره1ـ اقدامات بازرس وحسابرس دراجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره2ـ مجمع عمومي عادي مي تواند بازرس وحسابرس علي البدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس وحسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.                                                                                                                                          
فصل چهارم- صورتهای مالی
 ماده 27ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد.
ماده 28ـ صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت اسـتانداردهاي حســابداري تهيه ودرموعد مقــرر قانــوني دراختيار بازرس وحسابرس قرارداده شود.
ماده29ـ شركت مجاز خواهد بود بخشي از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساســنامه را براي انجــام خدمات معين به شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور اختصاص دهد.
 فصل پنجم ـ ساير مقررات
 ماده 30 ـ اين شركت از نظر سياستهاي ، برنامه ها وفعاليتهاي توسعه وبهره برداري تابع ضوابط ومقـــررات وزارت نيرو خواهد بود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 شوراي نكهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
 رونوشت: 
   به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتررييس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي وامورمجلس رييس جمهور، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحث نظام ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها وموسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ودفتر هيأت دولت ابلاغ ميشود.

هيأت وزيران درجلسه مورخ7/12/1381بنا به پيشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نيرو وبه استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي  جمهوري اسلامي  ايران ـ  مصوب 1379 ـ اساسنامه شركتهاي سهامي آب وفاضلاب روستايي استان را به شرح زير تصويب نمود:
"اساسنامه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی قم"
فصل اول: کلیات و سرمایه
      
ماده 1ـ نام شركت ، شركت سهامي آب وفاضلاب روستاي استان قم است كه دراين اساسنامه شركت ناميده ميشود.                                                                                                                                
ماده 2ـ هدف شركت ايجاد، توسعه، نگهداري، بهره برداري، بازسازي ومرمت تاسيسات مربوط به تامين انتقال ، تقسيم وتوزيع آب شرب وبهداشتي،‌جمع آوري وانتقال ودفع بهداشتي فاضلاب روستاها مي باشد.     
ماده3 ـ مركز اصلي شركت ، شهرمركز استان قم خواهد بود.                                                            
ماده4ـ نوع شركت ، سهامي (خاص) است واز هرلحاظ استقلال مالي داشته ومشمول ضوابط ومقررات مصرح درقوانين ذيربط بوده وطيق اصول بازرگاني ومقررات اساسنامه وآيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي خود اداره ميشود.                                                                                                                           
ماده5ـ مدت شركت نامحدود است.
ماده 6ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ چهلو سه ميليارد (43000000000)ريال كه به چهل و سه هزار سهم يك ميليون (1000000) ريالي منقسم گرديده است وتماما“ متعلق به شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور مي باشد.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفا“ با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خـــواهد شد. 

فصل دوم: موضوع و زمینه فعالیت شرکت

 ماده7ـ براي نيل به اهداف مندرج دراين اساسنامه، شركت با رعايت مقررات وقوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد:                                                                                                                    
1ـ مطالعه واجراي طرحهاي ايجاد وتوسعه تاسيسات مربوط به تامين، انتقال وتوزيع آب آشاميدني وبهداشتي روستاها.                                                                                                                                       
2ـ مطالعه واجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها(اعم از جمع آوري، انتقال وتصفيه).
3ـ نگهداري وبهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني وبهداشتي روستاها نظير چاهها، آبگير،‌تصفيه خانه ها، مخازن، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال، سيستمهاي كنترل وشبكه هاي توزيع.                            
4ـ نگهداري وبهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال، شبكه جمع آوري وتصفيه خانه.                                                                                                                 
5ـ مرمت ، بازسازي وتوسعه شبكه ها وتاسيسات آب آشاميدني وتاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي وحفاظت از حريم آنها.                                                                                                       
6ـ تامين آب آشاميدني درشبكه هاي روستايي براساس استانداردهاي مصوب ودرچارچوب برنامه ها ومصوبات وزارت نيرو.                                                                                                                    
7ـ بهره برداري واداره تاسيسات مرتبط با وظايف كه دراختيارشركت گذارده ميشود.
8ـ اخذ هرگونه وام وتسهيلات مالي از منابع داخلي وخارجي ، عرضه اوراق مشاركت داخلي وپيش فروش انشعاب وساير روشهاي تامين منابع مالي بااخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط.                                        
9ـ خريد خدمات از بخش غير دولتي براي انجام امور مطالعاتي، اجرايي، بهره برداري ونگهداري تاسيسات آب وفاضلاب روستايي وخدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري وارتقاي سطح خدمات.                                                                                                                                       
10ـ  انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غير دولتي درامورآب وفاضلاب روستايي .
11ـ همكاري واشتراك مساعي با موسسات ذي ربط درپژوهش وبررسي به منظور توسعه علمي، فني واقتصادي درامور مربوط با اهداف ووظايف شركت.
12ـ انجام هرگونه عمليات ومعاملات كه براي مقاصد شركت ضروري ومرتبط بوده وبه صرفه وصلاح شركت باشد.
تبصره ـ شركت مجاز به ايجادشركت يا سرمايه گذاري درساير شركتها نمي باشد.

فصل سوم: ارکان شرکت
 ماده8ـ اركان شركت به شرح زير مي باشد:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيأت مديره ومديرعامل
3ـ بازرس وحسابرس
 الف ـ مجمع عمومي
 ماده9ـ نمايندگي سهام درمجامع عمومي شركت با اعضاي هيأت مديره شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور ورياست آن به عهده رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور مي باشد:
ماده10ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1- مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع ورسيدگي به گزارش هيأت مديره وبازرس وحسابرس شركت واتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي وساير موضوعاتي كه دردستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي وبرنامه ها وخط مشي آتي شركت وساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع ويا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع يا رئيس هيأت مديره ويا بازرس وحسابرس با ذكر علت درهرزمان به دعوت رئيس مجمع مي تواند تشكيل شود.
ماده 12ـ مجمع عمومي عادي ومجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت وتصميمات درمجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء  ودرمجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع  اعم ار عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ ومحل تشكيل ودستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرارداد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.                                                                                                                                  
ماده 13ـ‌ وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي وبرنامه هاي عمليات آتي شركت.
2ـ رسيدگي واظهار نظر واتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه وصورتهاي مالي وبودجه شركت.
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسيم سود ويژه شركت.
4ـ انتخاب يا عزل رئيس واعضاي هيأت مديره وبازرس وحسابرس شركت.
5ـ تعيين حقوق ومزايا وپاداش اعضاي هيأت مديره.
6ـ تعيين حق الزحمه بازرس وحسابرس شركت.
7ـ تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي واموال شركت با رعايت مقررات مربوط.
8ـ بررسي وتاييد بهاي تمام شده آب مصرفي وخدمات جمع آوري ودفع بهداشتي فاضلاب وبرقراري انشعاب براساس گزارش بازرس قانوني وارايه آن به وزارت نيرو.                                                          
9ـ بررسي وتاييد نرخ وآبونمان آب مصرفي وكارمزد وآبونمان جمع آوري ودفع فاضـلاب روستاهـــا وهزينه هاي برقراري انشعاب با درنظر گرفتن بهاي تمام شده وارايه آن به وزارت نيرو براي طي مراحل تصويب وابلاغ تعرفه هاي مربوط.                                                                                                      
تبصره: چنانچه تعرفه هاي مصوب كمتر از بهاي تمام شده باشد، جبران ما به التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصويب كننده پيش بيني خواهد شد.                                                                                       
10ـ تصويب آيين نامه استخدامي شركت درچارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور وساير مقررات مربوط.                                                                            
11ـ بررسي وتصويب ساختار كلان شركت وتعيين سقف پستهاي مورد نياز وبرنامه هاي جذب وتعديل نيروي انساني.                                                                                                                                
12ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره درمورد صلح وسازش در دعاوي وارجاع امر به داوري وتعيين داور وهمچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط.                                                             
13ـ تعيين روزنامه كثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.
14ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين ومقررات ومفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است ومواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.                              
ماده 14ـ  وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.
2ـ بررسي واتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت درچارچوب قانون وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.                                                                                                             
3ـ بررسي واتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين ومقررات مربوط وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.                                                                                                                                
 ب ـ هيأت مدير ومديرعامل
 ماده 15ـ هيأت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر درتخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند.                                
اعضاي هيأت مديره مي بايد به صورت تمام وقت درشركت ويا شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور ويا يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور اشتغال داشته باشند. اعضاي هيأت مديره براي مدت دوسال انتخاب مي شوند وپس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده درسمت خود باقي خواهند بود وانتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.                                                                                                                           
ماده16ـ مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأت مديره انتخاب كند كه درصورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هريك از اعضاي اصلي هيأت مديره (به تشخيص رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصي غير ممكن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهدشد.                                                                                                                       
تبصره: عضو علي البدل هيأت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود.
ماده17ـ جلسات هيأت مديره باحضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد وتصميمات با اكثــريت آراي موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده18ـ جلسات هيأت مديره حداقل هرماه يكبار وبه طور منظم درمحل شركت تشكيل ودستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيأت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد.                                  
درموارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيأت مديره الزامي نخواهد بود.
ماده19ـ هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأت مديره درآن با درج نظر مخالفين ثبت وبه امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ وپيگيري مصوبات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره مي باشد.                                                                                                                            
ماده20ـ هيأت مديره براي انجام هرگونه عمليات ومعاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده واتخاذ تصميم درباره آنها صريحا“ درصلاحيت مجمع عمومي قرارنگرفته باشد با رعايت قوانين ومقررات داراي اختيارات كامل است. هيأت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد:                         
1ـ پيشنهاد خط مشي وبرنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي.
2ـ تاييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري وتوسعه تاسيسات.
3ـ رسيدگي وتاييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه وصـورتهاي مــالي شركت وارايه آن به  مجــمع عمومي .
4ـ تاييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي، اموال واستخدامي شركت وارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
5ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي وبازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين ومقررات ومفاد اين اساسنامه.                                                                         
6ـ تصويب اخذ وام واعتبار به پيشنهاد مديرعامل ودرقالب مـصوبات مجــمع عمـــومي با رعايت قوانيـــن ومقررات.
7ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات وفعاليتهاي شركت.
8ـ بررسي وپيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي.
9ـ بررسي وپيشنهاد ساختار كلان شركت وبرنامه جذب وتعديل نيروهاي انساني به مجمع عمومي.
10ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت درچارچوب تشكيلات كلان وسقف پستهاي سازماني شركت واعـلام به مجمع عمومي.
11ـ هيأت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت وگزارش هيأت مديره را درمهلت مقرر قانوني براي شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور وهمچنين به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس وحسابرس شركت ارسال نمايد.                                                                                                       
12ـ بررسي وپيشنهاد صلح وسازش دردعاوي وارجاع به داوري وتعيين داور وهمچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط.
13ـ انتخاب مديرعامل وپيشنهاد وي به رئيس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم.
14ـ بررسي وتصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت.
15ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول وپيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي.
16ـ هيأت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده21ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دوسال از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب وبا حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب ميشود. مديرعامل درحدود قوانين ومقررات اين اساسنامه مسئول اداره كليه امورشركت مي باشد.                                       
مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف واختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.                                                                                                                                
ماده22ـ وظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد:
1ـ اجراي مصوبات وتصميمات هيأت مديره ومجمع عمومي.
2ـ تهيه، تنظيم وپيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي وبودجه سالانه شركت به هيأت مديره.
3ـ پيش بيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني، تحقيقاتي، تداركاتي وآموزشي دربودجه شركت.
4ـ تهيه وتنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت وارايه آن به هيأت مديره.
5ـ تعيين روشهاي اجرايي درچارچوب مقررات وآيين نامه هاي وابلاغ به واحدهاي ذي ربط.
6ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي شركت به هيأت مديره.
7ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأت مديره درچارچوب مصوبات مجمع عمومي.
8ـ نظارت برحسن اجراي آيين نامه هاي شركت وانجام اقدامات لازم براي حسن اداره امورشركت درحدود قوانين ومقررات مربوط.
9ـ اتخاذ تصميم واقدام نسبت به كليه امور وعمليات شركت به استثـناي آنچه از وظايف مجــمع عمـــومي وهيأت مديره است.
10ـ عزل ونصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق ودستمزد ، پاداش،‌ترفيع وتنبيه آنها بر اساس مقـررات وآيين نامه هاي مصوب.
ماده23ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت دركليه مراجع اداري وقضايي بوده وبراي دفاع از حقوق شركت وتعقيب دعاوي وطرح آن اعم از كيفري وحقوقي حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات وپس از اخذ نظر هبأت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.                                  
ماده24ـ كليه چكها واسناد واوراق مالي وتعهدات وقراردادها مي بايد به امضاي مديرعامل (يانماينده وي) ويكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره (يانماينده منتخب هيأت مديره) برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه برامضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب ويا نماينده وي نيز خواهد رسيد.                                                                     
ماده25ـ درصورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ ومعتبر بوده وقدرت اجرايي خواهد داشت.
 ج ـ بازرس وحسابرس
 ماده26ـ شركت داراي بازرس وحسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين ومقررات وتصويب مجمع عمـومي براي مدت يكسال انتخاب خواهدشد.
تبصره1ـ اقدامات بازرس وحسابرس دراجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره2ـ مجمع عمومي عادي مي تواند بازرس وحسابرس علي البدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس وحسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.                                                                                                                                          
فصل چهارم- صورتهای مالی
 ماده 27ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد.
ماده 28ـ صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت اسـتانداردهاي حســابداري تهيه ودرموعد مقــرر قانــوني دراختيار بازرس وحسابرس قرارداده شود.
ماده29ـ شركت مجاز خواهد بود بخشي از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساســنامه را براي انجــام خدمات معين به شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور اختصاص دهد.
 فصل پنجم ـ ساير مقررات
 ماده 30 ـ اين شركت از نظر سياستهاي ، برنامه ها وفعاليتهاي توسعه وبهره برداري تابع ضوابط ومقـــررات وزارت نيرو خواهد بود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 شوراي نكهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
 رونوشت: 
   به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتررييس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي وامورمجلس رييس جمهور، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحث نظام ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها وموسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ودفتر هيأت دولت ابلاغ ميشود.