شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان یک شرکت در شهر کرمان می باشد

هدف شرکت آب و فاضلاب روستایی ايجاد، توسعه، نگهداری ، بهره برداری ، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامين ،انتقال، تقسيم و توزیع آب شرب بهداشتی و جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها می باشد