تعاونی 163 کارخانه آسفالت اندیش کردستان

تعاونی 163 کارخانه آسفالت اندیش کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد