ساختمانهای صنعتی (آی. بی. سی)

ساختمانهای صنعتی (آی. بی. سی) یک شرکت در شهر تهران می باشد