بر اين باوريم كه استفاده از فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان و ايجاد تغيير در رويكرد سازندگان مسكن از شيوه‌هاي سنتي به شيوه‌هاي صنعتي، ضرورتي اجتناب ناپذير براي پيمودن مسير توسعه مي‌باشد. افزايش سرعت اجرا، ارتقاي كيفت، سبك سازي، اقتصادي بودن، استفاده بهينه از منابع و افزايش عمر مفيد ساختمان، از جمله مواردي است كه ما را به استفاده از تكنولوژي هاي جديد و مصالح نوين ترغيب مي‌نمايد. صنعتي سازي ساختمان و فرهنگ سازي ساختمان و فرهنگ سازي در اين زمينه يكي از اهداف مهم شركت مي‌باشد كه اين شركت با تكيه بر تجارب خود، مصالح نوين و متنوعي را با برند PDIZ به خبرگان فن عرضه مي‌دارد.