مهندسی تولیدی ارتباط فرایاب

تولید، طراحی، مشاوره و نصب تجهیزات آنتن مرکزی، آنتن مرکزی دیجیتال و تلویزیون کابلی

تولید، طراحی، مشاوره و نصب تجهیزات آنتن مرکزی، آنتن مرکزی دیجیتال و تلویزیون کابلی