پژوهشکده توسعه کالبدی شهری-منطقه ای

پژوهشکده توسعه کالبدی شهری-منطقه ای یک شرکت در شهر تهران می باشد