توسعه تکنولوژی کشاورزی (تکتم)

توسعه تکنولوژی کشاورزی (تکتم) یک شرکت در شهر تهران می باشد