آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- استان کرمان

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- استان کرمان یک شرکت در شهر کرمان می باشد

      اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان یکی از واحدهای استانی شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌باشد که در سال 1347 با توجه به نیاز کنترل کیفی دقیق حین اجرای پروژه های راهسازی بین استانی و به صورت شعبه کرمان تأسیس گردید. این واحد استانی که در شهر کرمان مستقر گردیده بود وظیفه سرپرستی و هماهنگی استانهای کرمان – یزد – هرمزگان و سیستان و بلوچستان را تحت پوشش خود قرار می‌داد. در سال 1362 با تفکیک استانهای تحت پوشش ، آزمایشگاه استان کرمان نیز با عنوان آزمایشگاه استان کرمان ادامه فعالیت داد. در سال 1368 به مدیریت آزمایشگاه استان کرمان ارتقاء یافته و اولین شعبه استانی آن در شهرستان سیرجان تأسیس گردید. در سال 1374 با افزایش وسعت کار و اختیارات به اداره کل آزمایشگاه استان کرمان تبدیل و با تأسیس 3 شعبه جدید در شهرستانهای جیرفت – بم و کرمان فعالیت استانی خود را گسترش داد. در حال حاضر این آزمایشگاه با دارا بودن 7 شعبه استانی و بیش از 70 واحد مستقر یکی از قدرتمند‌ترین آزمایشگاه‌های استان و یکی از بزرگترین واحدهای استانی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌باشد.