در جهان امروز مرکزملي مقاوم سازي ايران همانند ساير مركز ها و موسسات علمي اثر گذار بر دانش مهندسي عمران، درارديبهشت ماه 1383 خورشيدي پس از رخداد اسفبار 5 دي ماه 1382 يعني زلزله جانگداز بم توسط جمعي از اساتيد دلسوز و نخبگان دانشگاه ها و با پشتکاردانشجويان فعال وپژوهشگر تاسيس گرديد تا کاستي هاي موجود در زمينه مديريت بحران ومقاوم سازي ( به عنوان يکي از فعاليت هاي پيشگيرانه بحران هاي طبيعي ) را در پهنه لرزه خيز ايران جبران نمايد و در واقع "ضرورت مطالعات بحران و مقاوم‌سازي" ايجادمرکز ملي مقاوم سازي ايران را در اين راستا تحکيم نموده است . مرکز ملي مقاوم سازي ايران به عنوان يک سازمان مردم نهاد غيردولتي به صورت رسمي فعاليت هاي خود را از سال 1385 با برگزاري اولين کنفرانس ملي مقاوم سازي کشور(همايش يادبود زلزله بم- اولين نشست ساليانه مرکز ملي مقاوم سازي ايران) در  4و 5 دي ماه 1388 در دانشگاه صنعتي شريف آغاز نمود و با حمايت هاي اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ها و همچنين علماي معظم ايران اسلامي رشد و گسترش نمود. مرکز ملي مقاوم سازي ايران  با همکاري و همياري اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاو نخبگان و انديشمندان ايران زمين به عنوان يک اجتماع باتفکري جهاني، با بهره گيري از دستاورد هاي گذشته و نو و آيين نامه هاي بين المللي وبا اعتقاد به خردجمعي و کار تيمي ، به جمع آوري اطلاعات، به روز نمودن و در نهايت بهره مندي از اين اطلاعات به منظور توسعه بخش هاي مختلف کشور و اين دهكده جهاني ميپردازد که اميداست اين حرکت مفيد با همکاري صاحب نظران، دانشمندان و اساتيد محترم، پژوهشگران و دانشجويان کوشا و حمايت ارگان هاي مرتبط در روند يکنواخت کنترل وپيشگيري مستمرباشد. شايان ذکر است حضور انديشمندان حرفه مهندسي و علوم انساني بستر مناسبي را براي فعاليت هاي علمي اين مجموعه فراهم نموده است که علم را به سمتک اربردي شدن واجتماعي بودن راهبردي مي نمايد. اين مرکز در وزارت کشور به شماره120690/83/8/1 به عنوان يک سازمان مردم نهاد غيردولتي به ثبت رسيده است و دارايپروانه فعاليت ميباشد. اهداف و ضرورتها: 1- اطلاع رساني و کمک به بهينه سازي صنعت ساخت و ساز در سازندگي سرزمين پهناور ايران در راستاي تدوين راهکار چشم انداز بيست ساله کشور. 2- اطلاع رساني و فرهنگ سازي،تحقيق،شناخت، تکوين و ارتقا سطح علمي مهندسي عمران و گرايش ها و رشته هاي وابسته و ارايه پيشنهاد راهکار توسعه بهسازي و مقاوم سازي به ويژه در مناطق شهري و متراکم و...