کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران

کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

      انجام خدمات فنی و مهندسی و مشاوره در حوزه ی اصلی مقاوم سازی و مدیریت بحران و بهره مندی از متخصصین بازرسی جوش و بازرسی بتن و ارزیابی لرزه ای و انجام تست های غیرمخرب بتن و بهره مندی از آزمایشگاه تخصصی بتن و مصالح ساختمانی دانشگاه صنعت آب و برق تهران تهیه ی نقشه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای و ارائه ی خدمات مشاوره در رسته ی مقاوم سازی با گرید مشاوره مقاوم سازی رتبه ی سه نظارت عالیه بر پروژه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای با مشارکت اساتید ممتاز مقاوم سازی کشورانجام فعالیت های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از قبیل تدوین استانداردهای فنی ، تدوین نقشه ی خطر، برگزاری دوره های آموزشی برای سازمان ها و وزارتخانه ها و ... با مشارکت اساتید برتر کشورانجام دوره های آموزشی جهت ارتقای پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان و صدور مجوزهای معتبر نظام مهندسی ساختمان