شرکت سنگ آهن گهر زمین بمنظور بهره برداری از آنومالی شماره 3 واقع در منطقه گل گهر و در جهت برنامه ريزی توليد ساليانه 10ميليون تن کنسانتره و 10 ميليون تن گندله سنگ آهن در تاريخ 1383.11.28 تحت شماره 1735 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سيرجان تأسيس و به ثبت رسيده است.